background


Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nastali zmeny v zahraničnom obchode. Uplatnením princípu voľného pohybu tovaru medzi členskými štátmi Európskej únie to znamená, že aj tovar obchodného charakteru, ktorý má štatút Spoločenstva, nebude treba predkladať colným orgánom pri jeho prijatí.

Táto zmena má vplyv na zber štatistických údajov o zahraničnom obchode Slovenska. V minulosti zber štatistických údajov zabezpečovali colné úrady a získavali ich z písomných colných vyhlásení podaných na tlačive jednotného colného dokladu (JCD). Po našom vstupe do EU je tomuto procesu podrobený iba tovar, ktorý je dovážaný alebo vyvážaný z krajín, ktoré nie sú členmi EU.

Nakoľko predpisy Európskej únie ukladajú jednotlivým členským štátom vykonávať zber štatistických údajov, aj v Slovenskej republike je zavedený nový systém na tento účel. Tento systém sa volá INTRASTAT – SK. Systém zbiera priamo od príjemcov a odosielateľov tovarov údaje potrebné na zostavenie štatistiky obchodu medzi členskými štátmi EÚ a je napojený na daň z pridanej hodnoty. Pracovníci našej spoločnosti sú školení pre prácu v systéme INTRASTAT – SK , ktoré viedli zástupcovia Colnej správy SR, Daňovej správy SR a Štatistického úradu SR.

Vzhľadom na oprávnenie Colnej správy podieľať sa na zbere a kontrole štatistických údajov, dosť veľký dôraz je kladený na kontrolu splnenia vykazovacej povinnosti a na správnosť zaradenia tovaru do nomenklatúry Harmonizovaného systému. Aj tu nastali veľké zmeny, s ktorými sa sú naši pracovníci oboznámení (v systéme TARIK).

Našou úlohou je zoznámiť Vás s jednotlivými skutočnosťami:

  • s intrakomunitárnym, alebo trojstranným obchodom v EU a ich daňovými dôsledkami
  • so základnou charakteristikou systému INTRASTAT – SK
  • so systémom prahov (prah zjednodušenia)
  • čo je predmetom hlásenia INTRASTAT- SK ( napr.: tovary predávané a nakupované, tovary na spracovanie alebo po spracovaní a oprave, tovary dodávané a nakupované bezplatne, tovary v rámci finančného leasingu...)
  • kto je povinný podávať hlásenie
  • kedy vznikne povinnosť podávať hlásenie
  • kedy zanikne povinnosť podávať hlásenie
  • oslobodenia od povinnosti podávať hlásenie
  • zmeny v legislatíve

Veríme, že oceníte naše služby a budeme spolupracovať v tejto oblasti.